Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Γραμμή εντολών

Σύνταξη στη γραμμή εντολών

RapidTyping.exe <εντολή> <διαδρομή>...[<-παράμετρος [<ορίσματα >] ...]

1. Εισαγωγή νέων λογαριασμών μαθητών

Εντολή

-ImportGroup

Σύνταξη

-ImportGroup <λίστα από διαδρομές αρχείων>...[ -XML ] [ -ShowResult ]

όπου:

 • <διαδρομές αρχείων | ...> - λίστα από διαδρομές αρχείων στους λογαριασμούς μαθητών
 • -XML - η μορφή των πηγαίων αρχείων
 • -ShowResult - εμφάνιση του παραθύρου Αποτελέσματος
Παραδείγματα

RapidTyping.exe -ImportGroup ..\Resources\Template\Import\XML\Example_1.xml -XML -ShowResult

RapidTyping.exe -ImportGroup ..\Resources\Template\Import\XML\Example_1.xml ..\Resources\Template\Import\XML\Example_2.xml -XML -ShowResult

Παραδείγματα

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group [ID] [Name] [CourseKLID] [InterfaceLang]>

    <Student [ID] [Name] [Password]/>

    ...

  </Group>

    ...

</Groups>

όπου:

 • Group [ID] - αναγνωριστικό ομάδας, [GUID]
 • Group [Name] - όνομα ομάδας, [συμβολοσειρά] (απαιτείται )
 • Group [CourseKLID ]- εκχωρεί όλα τα μαθήματα με τη δεδομένη γλώσσα πληκτρολογίου (KLID), [hex]
 • Group [InterfaceLang] - καθορίζει τη γλώσσα περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές της ομάδας. Δείτε Γλώσσα προγράμματος), [hex]
 • Student [ID] - αναγνωριστικό μαθητή, [GUID]
 • Student [Name] - όνομα μαθητή, [συμβολοσειρά] (απαιτείται)
 • Student [Password] - κωδικός μαθητή, [συμβολοσειρά]
 • Student [InterfaceLang] - αναγνωριστικό γλώσσας περιβάλλοντος. Δείτε Γλώσσα προγράμματος), [hex]
Παραδείγματα

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group Name="Ομάδα 1"> <Student Name="Δάσκαλος" Administrator="1"/>

    <Student Name="Μαθητής"/>

  </Group>

</Groups>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group ID="1" Name="Ομάδα 2" CourseKLID="0x0000409" InterfaceLang="0x0409">

    <Student ID="1" Name="Μαθητής 1" Password="123"/>

    <Student ID="2" Name="Μαθητής 2" Password="123"/>

  </Group>

  <Group ID="55B74D8C-E65E-42AE-9F2C-E55EA0DCA924" Name="Ομάδα 3" CourseKLID="0x0000419">

    <Student ID="356C8ADA-1E5D-448B-ADB9-C4C60059F7AB" Name="Μαθητής A" Password="123" InterfaceLang="0x0419"/>

    <Student ID="6CEB60D2-4D9A-4E82-862A-687609447D0A" Name="Μαθητής ?" Password="123" InterfaceLang="0x0419"/>

</Group>

</Groups>

2. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μαθητή

Εντολή

-ExportReport

Σύνταξη

-ExportReport <φάκελος προορισμού><αρχείο προτύπου> [ <υπο-φάκελλος προτύπου> ]
[ -FilterByGroup <λίστα ομάδων> ]
[ -FilterByStudent <λίστα μαθητών> ]
[ -SplitFileByGroup | -SplitFileByStudent ]
[ -Language <ID γλώσσας>]
[ -Aggregate <τύπος συνάθροισης>]
[ [-WPM] | [-CPM] | [-KPM] | [-NWPM] | [-NCPM] | [-NKPM] | [-WPS] | [-CPS] | [-KPS] | [-NWPS] | [-NCPS] | [-NKPS] ]
[ [-WordAccuracy] | [-WordError] | [-CharAccuracy] | [-CharError] | [-KeyAccuracy] | [-KeyError] ][ [-WordDelay] | [-CharDelay] | [-KeyDelay] ]
[-ShowResult]

όπου:

 • <φάκελος προορισμού> - η διαδρομή του φακέλου προορισμού
 • <αρχείο προτύπου> - η διαδρομή του αρχείου προτύπου
 • <υπο-φάκελλος προτύπου> - το όνομα του υπο-φακέλου προτύπου
 • -FilterByGroup <Ομάδα | ...> - εξαγωγή ομάδας μόνο από τη λίστα (ομάδα = ID ομάδας ή όνομα ομάδας)
 • -FilterByGroup <Μαθητής | ...> - εξαγωγή μαθητή μόνο από τη λίστα (μαθητής = ID μαθητή ή όνομα μαθητή)
 • -SplitFileByGroup | -SplitFileByStudent - αποθήκευση του αρχείου για κάθε ομάδα | μαθητή

οι παρακάτω παράμετροι χρησιμοποιούνται στο σώμα του προτύπου:

Παραδείγματα

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\CSV\Template_1.csv -CSV -WPM -WordAccuracy -SplitFileByStudent -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\XML\Template_1.xml -XML -WPM -WordAccuracy -SplitFileByGroup -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\HTML\LTR\Template_1.html ..\HTML\LTR\res -HTML -WPM -WordAccuracy -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\HTML\LTR\Template_1.html ..\HTML\LTR\res -PDF -WPM -WordAccuracy -Aggregate Day -Language 0x0409 -ShowResult

Οδηγός σύνταξης αρχείου προτύπου

Η ακόλουθη σύνταξη δείχνει τη συνολική δομή του προτύπου. Το πρότυπο έχει τρεις ένθετους βρόχους:

Παραδείγματα

[[GroupLoop]] - Έναρξη βρόχου ομάδας

  [[StudentLoop]] - Έναρξη βρόχου μαθητή

    [[LessonLoop]] - Έναρξη βρόχου μαθήματος

    [[LessonLoop]] - Τέλος βρόχου μαθήματος

  [[StudentLoop]] - Τέλος βρόχου μαθητή

[[GroupLoop]] - Τέλος βρόχου ομάδας

Μέσα σε κάθε βρόχο είναι ενεργοποιημένο ένα διαφορετικό σετ παραμέτρων. Οι παράμετροι σημειώνονται με διπλές αγκύλες [[...]]

Παραδείγματα
 • [[GroupID]] - ID ομάδας, [GUID]
 • [[GroupName]] - τίτλος ομάδας, [συμβολοσειρά]
Παραδείγματα
 • [[GroupID]] - ID ομάδας, [GUID]
 • [[GroupName]] - τίτλος ομάδας, [συμβολοσειρά]
 • [[StudentID]] - ID μαθητή, [GUID]
 • [[StudentName]] - όνομα μαθητή, [συμβολοσειρά]
Παραδείγματα
 • [[Version]] - αριθμός έκδοσης για την ενότητα μαθήματος, [1-4294967295]
 • [[LineID]] - το ID για την ενότητα μαθήματος, [1-4294967295]

Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα

 • [[GroupID]] - ID ομάδας, [GUID]
 • [[GroupName]] - τίτλος ομάδας, [συμβολοσειρά]

Πληροφορίες σχετικά με τον μαθητή

 • [[StudentID]] - ID μαθητή, [GUID]
 • [[StudentName]] - όνομα μαθητή, [συμβολοσειρά]

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα

 • [[CourseID]] - ID σειράς, [GUID]
 • [[LessonID]] - ID μαθήματος, [1-65535]
 • [[CourseName]] - τίτλος σειράς, [συμβολοσειρά]
 • [[SectionName]] - τίτλος ενότητας, [συμβολοσειρά]
 • [[LessonName]] - τίτλος μαθήματος, [συμβολοσειρά]

Πληροφορίες σχετικά με το πληκτρολόγιο του μαθήματος

 • [[KLID]] - αναγνωριστικό διάταξης πληκτρολογίου, [KLID];
 • [[KeyboardDesign]] - η εσωτερική ονομασία της μορφής πληκτρολογίου του RapidTyping, [συμβολοσειρά]

Δεδομένα μαθήματος

 • [[Date]] - η ημερομηνία στην τρέχουσα μορφή του συστήματος, π.χ. '1 Ιανουαρίου 2015, 8:11:16 ΜM', [συμβολοσειρά]
 • [[DateFormat:YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD]] - συμβατή με το ISO 8601. TZD - δίνει την τοπική ώρα συν τη διαφορά. Z (ή τίποτα) - δίνει την ώρα UTC, [δεδομένα]

Όνομα περιόδου συνάθροισης

 • [[AGGREGATION]] - ανάλογα με την παράμετρο της γραμμής εντολών -Aggregate, μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: τίτλος μαθήματος, ημερομηνία, τίτλος ενότητας ή τίτλος σειράς, [συμβολοσειρά]

Διάρκεια περιόδου

 • [[Duration]] - ο χρόνος στην τρέχουσα μορφή του συστήματος, π. χ. '4 λεπτά 12 δευτ.', [συμβολοσειρά]
 • [[DurationSec]] - ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, [1-4294967295]
 • [[DurationMS]] - ο χρόνος σε χιλιοστά δευτερολέπτου, [1-4294967295]

Συνολική βαθμολογία

 • [[ExamMark]] - αριθμητικός προσδιορισμός σε ποσοστό. Δείτε Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας, [1-100]
 • [[ExamMarkNotation]] - συμβολική σημείωση [Μέτριος | Καλός | Πολύ καλός | Άριστος], [συμβολοσειρά]

Δείκτες μαθήματος

 • [[SPEED]] - ταχύτητα πληκτρολόγησης. Η τιμή εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -WPM, -CPM, ... και μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: Λ/Λ, Χ/Λ, Α/Λ, Καθαρές Λ/Λ, Καθαροί Χ/Λ, Καθαρές Α/Λ, Λ/Δ, Χ/Δ, Α/Δ, Καθαρές Λ/Δ, Καθαροί Χ/Δ, Καθαρές Α/Δ, [1-65535]
 • [[ACCURACY]] - ακρίβεια πληκτρολόγησης. Η τιμή εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -WordAccuracy, -WordError ... και μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: ακρίβεια λέξης, λάθη λέξης, ακρίβεια χαρακτήρα, λάθη χαρακτήρα, ακρίβεια ακολουθίας ή λάθη ακολουθίας, [1-65535]
 • [[TIMEOUT]] - καθυστέρηση. Η τιμή εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -WordDelay, -CharDelay, ... και μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: καθυστέρηση σε λέξεις, καθυστέρηση σε χαρακτήρες ή καθυστέρηση σε ακολουθία, [1-65535]

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα

 • [[Done]] - πόσο τοις εκατό του μαθήματος ολοκληρώθηκε, [1-100]
 • [[FIXED]] - πόσα στοιχεία διορθώθηκαν. Η τιμή εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -WordAccuracy, -WordError ... και μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: λέξεις, χαρακτήρες, ακολουθίες, [1-4294967295]
 • [[TOTAL]] - πόσα στοιχεία πληκτρολογήθηκαν. Η τιμή εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -WordAccuracy, -WordError ... και μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: λέξεις, χαρακτήρες, ακολουθίες, [1-4294967295]

Χρωματική κατάταξη

 • [[ExamMarkColor]] - Δείκτης χρώματος Συνολικής βαθμολογίας [ "1", "2", "3" ], όπου: ( "1" > 70% ), ( 70% >= "2" >= 30% ), ( "3" < 30% ), [1-3]
 • [[SPEED_COLOR]] - Δείκτης χρώματος Ταχύτητας [ "1", "2" ], όπου: "1", αν η ταχύτητα μαθήματος >= ταχύτητα που δίδεται στους στόχους της σειράς, "2", αν η ταχύτητα μαθήματος < ταχύτητα που δίδεται στους στόχους της σειράς, [1-2]
 • [[ACCURACY_COLOR]] - Δείκτης χρώματος Ακρίβειας [ "1", "2" ], όπου: "1", αν η ακρίβεια μαθήματος >= ακρίβεια που δίδεται στους στόχους της σειράς, ( "2", αν η ακρίβεια μαθήματος < ακρίβεια που δίδεται στους στόχους της σειράς, [1-2]
 • [[TIMEOUT_COLOR]] - Δείκτης χρώματος Καθυστέρησης [ "1", "2" ], όπου: "1", αν οι καθυστερήσεις στο μάθημα >= καθυστερήσεις που δίδονται στους στόχους της σειράς, ( "2", , αν οι καθυστερήσεις στο μάθημα < καθυστερήσεις που δίδονται στους στόχους της σειράς, [1-2]
 • [[DoneColor]] - Δείκτης χρώματος Ολοκλήρωσης μαθήματος [ "1", "2", "3" ], όπου: ( "1" = 100% ), ( 100% > "2" <= 50% ), ( "3" < 50% ), [1-3]

Επίσης σε ένα πρότυπο είναι διαθέσιμες οι παρακάτω συμβολοσειρές τοπικοποίησης. Αυτές οι παράμετροι σημειώνονται με διπλά άγκιστρα {{...}}.

Η μετάφραση αυτών των στοιχείων εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου της γραμμής εντολών -Language

Για παράδειγμα, με -Language 0x408 (Ελληνικά) αυτές οι παράμετροι θα δώσουν τις ακόλουθες τιμές:

Παραδείγματα
 • {{Title}} - "Τίτλος"
 • {{Group}} - "Ομάδα"
 • {{Student}} - "Μαθητής"
 • {{Course}} - "Σειρά"
 • {{Section}} - "Ενότητα"
 • {{Day}} - "Ημέρα"
 • {{Lesson}} - "Μάθημα"
 • {{CourseGoals}} - "Στόχοι σειράς"
 • {{Overall}} - "Συνολική βαθμολογία"
 • {{Done}} - "Ολοκληρώθηκε"
 • {{TimeSpent}} - "Χρόνος που αναλώθηκε"
 • {{LastChange}} - "Τελευταία αλλαγή"
 • {{GeneratedBy}} - "Δημιουργήθηκε από"

Και παράμετροι που οι τιμές τους εξαρτώνται από τις τιμές των παραμέτρων της γραμμής εντολών:

 • {{PERIOD}} - ανάλογα με την παράμετρο -Aggregate δίνει: "Μάθημα", "Ημερομηνία", "Ενότητα" ή "Σειρά"
 • {{SPEED}} - ανάλογα με την παράμετρο -WPM.. δίνει: "Ταχύτητα, Λ/Λ", "Ταχύτητα, Χ/Λ" κλπ.
 • {{ACCURACY}} - ανάλογα με την παράμετρο -WordAccuracy.. δίνει: "Ακρίβεια, λέξεις", "Ακρίβεια, χαρακτήρες" κλπ.
 • {{TIMEOUT}} - ανάλογα με την παράμετρο -WordAccuracy.. δίνει: "Καθυστέρηση, λέξεις", "Καθυστέρηση, χαρακτήρες" κλπ.
 • {{FIXED}} - ανάλογα με την παράμετρο -WordAccuracy.. δίνει: "Διορθωμένες λέξεις", "Διορθωμένοι χαρακτήρες" κλπ.
 • {{TYPED}} - ανάλογα με την παράμετρο -WordAccuracy.. δίνει: "Πληκτρολογημένες λέξεις", "Πληκτρολογημένοι χαρακτήρες" κλπ.

Σχόλια για το RapidTyping

Τελεια εφαρμογη !!!! Ευχαριστω πολυ !!!!
Χρυσα Σελαλμαζιδου
© 2007-2021RapidTyping Software